Hier onder staan tips over algemene voorwaarden en is beschikbaar gesteld door Wolderwijd Juristen  www.wjuristen.nl

 
 

Tips over algemene voorwaarden

Welke algemene voorwaarden gelden, indien beide partijen algemene voorwaarden hanteren?

Als beide contractspartijen elk hun eigen algemene voorwaarden hanteren en ieder verwijst naar de eigen voorwaarden ten aanzien van één overeenkomst, is het de vraag of, en zo ja welke, algemene voorwaarden op die overeenkomst van toepassing zijn. We spreken dan over de “battle of forms”.

Eerste verwijzing geldt, tenzij …

Volgens Nederlands recht geldt de zogenaamde “first shot-theorie”. Deze komt er op neer dat de eerste verwijzing naar algemene voorwaarden geldt; onder verwijzing wordt in dit verband verstaan: het kenbaar maken aan de afnemer dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de te sluiten overeenkomst. De eerste verwijzing naar algemene voorwaarden leidt dus tot toepasselijkheid van die voorwaarden en aan de tweede verwijzing komt geen werking toe, tenzij bij die tweede verwijzing tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing genoemde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Met andere woorden: de “battle of forms” wordt gewonnen door de contractspartij die als eerste verwijst naar zijn algemene voorwaarden, tenzij de andere contractspartij (in zijn reactie) de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand wijst.

Uitdrukkelijk van de hand wijzen

Wat onder “uitdrukkelijk van de hand wijzen” van de voorwaarden van de afnemer moet worden verstaan is niet in zijn algemeenheid te zeggen. In ieder geval is niet voldoende een enkele verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden. Ook is onvoldoende een afweerclausule in de eigen algemene voorwaarden (luidend dat uitsluitend die voorwaarden van toepassing zijn). Ook een onderaan het briefpapier voorgedrukt regeltje zal gemakkelijk over het hoofd worden gezien en zal dus waarschijnlijk niet kunnen worden beschouwd als “uitdrukkelijk van de hand wijzen”. De voorwaarden van de eerste verwijzer zullen op zo’n manier van de hand moeten worden gewezen dat dit hem niet kan ontgaan. Pas dan zal, naar moet worden aangenomen, zijn voldaan aan de eis van “uitdrukkelijk van de hand wijzen”. Het advies luidt dan ook om in zo’n geval nadrukkelijk en schriftelijk aan te geven dat met de algemene voorwaarden van de andere partij (de afnemer / eerste verwijzer) niet akkoord wordt gegaan. Daaraan kan worden toegevoegd dat alleen de eigen algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

Omdat de voorwaarden van de eerste en de tweede verwijzer inhoudelijk meestal lijnrecht tegenover elkaar staan (denk aan inkoopvoorwaarden tegenover verkoopvoorwaarden) zal, als gevolg van het uitdrukkelijk van de hand wijzen door de tweede verwijzer, meestal geen overeenkomst tot stand komen. In zo’n geval zal die kwestie tussen partijen moeten worden uitonderhandeld.

Uw algemene voorwaarden laten opstellen?

Voor het opstellen (of controleren) van algemene voorwaarden kunt u voordelig terecht bij Wolderwijd Juristen te Zeewolde. Na jarenlange advisering in het contractenrecht weet Wolderwijd als geen ander waar de pijnpunten in de algemene voorwaarden zitten en hoe deze geformuleerd dienen te worden zodat ze in uw voordeel werken. De voorwaarden moeten rigide zijn wanneer het u uitkomt en flexibel wanneer u daar baat bij heeft. Kopieer dus niet klakkeloos algemene voorwaarden van uw concurrent maar zorg voor op maat gesneden algemene voorwaarden, die passen bij uw onderneming en niet bij die van uw concurrent. Wolderwijd Juristen is een juristenkantoor dat adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Onder het mom ‘goede rechtshulp hoeft niet duur te zijn’ staan zij u met raad en daad bij. Contacteer Wolderwijd via info@wjuristen.nl, 036 - 522 7007 of chat met ons via www.wjuristen.nl

 
ZOEK HIER Uw ZZP’er
Aanmelden Nieuwsbrief

ZZP Midden Nederland

Industrieweg 75a

8071 CS, Nunspeet

TwitterFacebook